Hitta Tape E-posta Tape
Av affärsetiska och konkurrensmässiga skäl är det inte möjligt för Tape att namnge alla de projekt som vi arbetar med. Själva kärnan i vår verksamhet är ju att ge kunden konkurrensfördelar och en stärkt marknadsprofil varför full diskretion måste upprätthållas. Vi rekommenderar därför alltid att vi som ett första steg har ett möte med en öppen agenda för att klargöra hur vi på Tape bäst kan tillföra värde till er verksamhet och befästa er position på marknaden.